Commissie Internationale Relaties

Historiek

Reeds lang was de Vereniging van Vlaamse Zenuwartsen lid van de World Psychiatric Association (WPA). Nadat deze vereniging gedurende verschillende jaren de bijdragen heeft betaald, nam de VVP deze taak na haar stichting over. Nadat de VVZ werd ontbonden heeft de VVP de nodige stappen ondernomen om dit lidmaatschap over te nemen. De vertegenwoordiging bij de WPA wordt opgenomen door collega De Vriendt.

Nadat enkele jaren geleden, op initiatief van Prof. Wolfgang Gaebel, de DGPPN (Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde) op haar congres vertegenwoordigers van de verschillende nationale verenigingen had bijeengebracht, waren daarna de vele deelnemers hieraan bijzonder enthousiast. Iedereen vond het weliswaar bijzonder boeiend maar niemand anders nam verdere concrete initiatieven.

Marc Hermans kon het toenmalige bestuur onder voorzitterschap van  Prof. Sabbe overtuigen om een gelijkaardig initiatief te nemen, maar het kreeg wat kleinschaliger allures. De voorzitters van de nationale verenigingen van de ons omliggende landen werden uitgenodigd te Mechelen. Daar ontstond verdere toenadering waarna andere initiatieven vorm kregen. Zo volgde de Nederlandse vereniging voor Psychiatrie (NVvP) ons voorbeeld, evenals het Royal College of Psychiatrists in het Verenigd Koninkrijk. Op die wijze ontstond een kern die later binnen de European Psychiatric Association de vorming van de EPA Council of National Psychiatric Associations (EPA Council of NPA’s) ging steunen.

Een direct gevolg hiervan is nog steeds de gewoonte dat VVP, DGPPN en NVvP elkaars bestuursleden uitnodigen op hun congressen.

Inmiddels traden verschillende nationale verenigingen toe tot deze Council, niet in het minst vanuit de Centraal-Europese landen. De EPA besloot dan ook op haar algemene vergadering in Wenen om deze Council eveneens statutair een positie toe te kennen, namelijk als tweede kamer van de vereniging naast de kamer van individuele leden. Meer informatie vindt u op de EPA-website (zie verder).

Missie/doelstellingen

Deze Commissie beoogt uiteraard de vereniging kenbaar te maken op het internationale forum. Dit vergt vaak wat tekst en uitleg aangaande de federale structuur van ons land, voor buitenlanders steeds een handige, soms wat ironische, soms wat plagerige opener voor een gesprek. Daarnaast zijn deze internationale contacten belangrijk omdat ze toelaten de ontwikkelingen elders en de hiermee gepaard gaande ervaringen van meer nabij te volgen. Belangrijke rechtstreekse voordelen biedt dat dus niet onmiddellijk, maar de voordelen die de vorming van een netwerk meebrengt zal niemand ontkennen.

De Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie is vertegenwoordigd bij tal van internationale activiteiten. Zij tracht zoveel mogelijk aanwezig te zijn op de belangrijke internationale evenementen en vergaderingen. We proberen om daar onze stem te laten horen, constructieve bijdragen te leveren. Het mag gezegd dat onze meertaligheid vaak enigermate wordt bewonderd (en soms ook benijd). Onze voorstellen worden vaak met belangstelling gehoord, worden vaak minder politiek geladen want afkomstig van “slechts een klein land” en dus minder bedreigend ervaren. Vertrouwen opbouwen tijdens deze contacten is bijzonder belangrijk. Het is dan ook noodzakelijk dat continuïteit hierbij voldoende verzekerd blijft wil men op de hoogte blijven van zich voordoende ontwikkelingen. Deze continuïteit geldt zowel voor de vertegenwoordigers als voor de trajecten gevormd door de ontwikkelingen zelf. Dat vraagt een engagement van iemand die zich in deze Commissie wil engageren.

De Commissie Internationale Relaties heeft geen echte eigen activiteiten maar stoelt, zoals uit het voorgaande moge blijken, op de inzet van de individuele vertegenwoordigers van de vereniging die aangaande hun activiteiten verslag uitbrengen bij het bestuur.

Het bestuur bepaalt dan welke strategie in de voorliggende situatie dient gevolgd en bepaalt de onderhandelingsruimte indien nodig van de vertegenwoordiger.