Langdurige zorg en rehabilitatie

Missie/doelstellingen

De sectie langdurige zorg en rehabilitatie stelt zich de volgende drie doelen:

 1. Inventariseren van de bestaande zorg in Vlaanderen

  De sectie wil mensen rond de tafel brengen die thans professioneel actief zijn in de zorg voor patiënten met een langdurige zorgbehoefte. Door het inventariseren van de bestaande ‘zorg- circuits’ kunnen de hiaten tussen of de tekorten binnen die circuits worden opgespoord.

  Tevens kunnen reeds bestaande initiatieven inspirerend werken voor het opstarten van nieuwe aanvullende zorg.

  Daarbij poogt de sectie uitdrukkelijk zowel intra- als extramurale diensten te betrekken bij het overleg, zodat de zorgformules zo optimaal mogelijk op elkaar kunnen worden afgestemd.Op die manier kunnen kloven worden gedicht of bruggen gebouwd .

  De sectie wil aldus de communicatie verbeteren tussen de langdurige zorg binnen het psychiatrisch ziekenhuis,de diensten psychiatrische thuiszorg, initiatieven beschut wonen en psychiatrisch verzorgingstehuizen.

  Daarnaast ambieert ze ook de klassieke psychiatrische paden te verlaten en het overleg te verruimen naar andere initiatieven zoals bvb CAW’s, OCMW’s, sociale huisvestigings-maatschappijen enz.

 2. Optimaliseren van de bestaande zorg en het proces tot zorgvernieuwing stimuleren.

  De sectie hoopt de expertise en kennis rond deze patiëntengroepen te vergroten, ondermeer door buitenlandse initiatieven onder de loupe te nemen, studiedagen te organiseren en literatuur te raadplegen.

  Ze wil aanzetten tot zorgvernieuwende initiatieven en de creativiteit daarrond stimuleren.

  Daarbij nodigt ze uit de zorgvragen en -noden van de patiënt centraal te stellen en de voorzieningen daar maximaal op af te stemmen. Binnen de zorgformules moeten zowel care als cure verzekerd worden.

  Ook dient er voldoende aandacht te worden gegarandeerd voor erg moeilijk behandelbare patiënten en zorgmijders, al druist dit mogelijk in tegen het managementdenken en de economische realiteit van dit ogenblik.

 3. Lobbyen voor de chronische patiënt binnen en buiten de beroepsgroep.

  Bovenal wil de sectie de zorg voor deze kwetsbare groep verzekerd zien.

  Binnen de beroepsgroep van psychiaters wil ze pleiten voor het blijvend garanderen van de zorg voor deze langdurig zorgafhankelijke patiënten. Daarnaast wil ze zowel bij beleids-makers als bij inrichtende machten de nood van deze mensen onder de aandacht brengen.

  Maatschappelijk wil ze meewerken aan de destigmatisering en emancipatie van deze patiënten.

  Academische samenwerkingsverbanden, waaruit onderzoek in verband met zowel zorgaanbod als zorgvernieuwing voor deze doelgroep kan voortkomen, zullen door de sectie worden ondersteund.

Structuur

Dr. Kirsten Catthoor

Voorzitter

Dr. Stephan Debruyne

Lid

Dr. Jeroen Kleinen

Lid