Consultatie- en liaison- psychiatrie

Historiek

De sectie werd opgericht in 2007.  Bedoeling was om psychosomatische geneeskunde in het algemeen en liaisonpsychiatrie in het bijzonder als domein binnen de gezondheidszorg te promoten door bijeenkomsten, casusbesprekingen, voordrachten, studiedagen, …

Ook de doorstroming van informatie die relevant is voor belangenverdediging, syndicale activiteiten en andere beleidsniveaus naar onder andere de commissie beroepsuitoefening van de VVP stond van in het begin op de agenda.

De sectie is principieel multidisciplinair samengesteld uit psychiaters, psychologen, verpleegkundigen en andere disciplines werkzaam binnen het veld.

Missie/doelstellingen

Liaisonpsychiatrie spitst zich toe op de comorbiditeit en de samenhang tussen het somatische en het psychische. Van de liaisonpsychiatrie mag verwacht worden dat er een intense samenwerking is met andere medische specialismen om de hulpvraag van patiënten te beantwoorden met het meest gepaste handelingsbeleid. Dit leidt tot een verbreding naar psychologische, maatschappelijke, zingevende en fysiek ondersteunende hulpverlening die vertrekt vanuit een multidisciplinair kader.

Naast deze  missie is er ook nog een belangrijke meerwaarde voor het therapeutisch arsenaal dat gezondheidszorg in zich draagt. De liaisonpsychiatrie probeert ten allen tijde iets toe te voegen aan de bestaande, meestal op dat moment ontoereikende, oplossingsmogelijkheden en omgangsvormen. Alle mensen kunnen elkaar bijstaan en elk specialisme in de geneeskunde hoort op zoek te gaan naar een helend pad als het individueel oplossend vermogen zijn grens heeft bereikt maar door training, ervaring en multidisciplinaire samenwerking kunnen er in de liaisonpsychiatrie andere perspectieven aangereikt worden op de tot dan toe gekende werkelijkheid van de hulpzoekende waarbij gezocht wordt naar gezondmakende interacties.

De liaisonpsychiaters bewegen zich in een voortdurende interactie tussen verschillende actoren die deel uitmaken van de medische zorg waarmee patiënten omringd worden. Meer specifiek zullen de ethische, medische en psychopathologische aspecten in hun geheel beschouwd worden. Pijnklinieken, bariatrische geneeskunde, oncologische geneeskunde en vele subspecialismen doen structureel beroep op de liaisonpsychiatrische werking. Bij het toepassen van neurostimulatoren, bij bijzondere chirurgische ingrepen, in transplantatiegeneeskunde en in heel wat hooggespecialiseerde geneeskunde zal het psychologisch/psychiatrisch advies onontbeerlijk zijn.

Tenslotte is er de brede problematiek van de onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten waarin het liaisonpsychiatrisch team zijn specifiek terrein terugvindt.

We merken dat de liaisonpsychiaters omwille van specialismenoverschrijdende wetenschappelijke inzichten vaak door de organisatie van het ziekenhuis gevraagd worden mee te werken aan en vooral mee na te denken over het beleid.

De deelname aan het comité voor medische ethiek, aan opstellen van richtlijnen over diverse medische problemen, aan suicidepreventie, aan euthansieprotocollen, aan accreditatie en aan beleidsorganen van het algemeen ziekenhuis wordt meestal erg gewaardeerd door collega’s en directies.

Doelstelling:

Met de vernieuwde sectie is het onze ambitie de positie en het profiel van de liaisonpsychiater te verduidelijken. Wederom blijkt dat de psychiatrie een niet weg te denken functie heeft, ook binnen de medische wereld van een algemeen ziekenhuis.

Als gevolg van systematische onderfinanciering echter blijft het in de praktijk een behelpen met meestal historisch gegroeide businessmodellen om dit broodnodige werk georganiseerd te krijgen.

We hopen te kunnen bijdragen met opleidingen, studiedagen, wetenschappelijke activiteiten, ontwikkeling van visies en het opstellen van therapeutische modellen tot het realiseren van een consistent en coherent beleid hieromtrent.

We ambiëren dat de liaisonpsychiatrie een onmisbaar deel is van elk ziekenhuis die naam waardig.

Extra links:

http://neurotope.blogspot.be/

Structuur

Dr. Dirk Peeters

Voorzitter

Dr. Piet Snoeck

Lid

Dr. Heidi Schreurs

Lid

Dr. Martine Burin

Lid

Dr. Dieter Zeeuws

Lid

Dr. Filip Van den Eden

Lid

Dr. Arnout Carpels

Lid

Dr. Pieter Jan Geerts

Lid

Dr. Pieter Jan Geerts

Lid