Algemene Voorwaarden van de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie vzw.

Versie geldig vanaf 01/09/2022

 1. Bedrijfsgegevens
  1. De Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie, hierna ‘VVP’ heeft volgend adres: Leuvensesteenweg 517, 3070 Kortenberg.
  2. U kan ons contacteren via info@vvponline.be of +32 2 758 08 14.
  3. VVP is ingeschreven bij de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0873.559.135.
 2. Algemeen
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van VVP en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen VVP en een afnemer.
  2. De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite https://vvponline.be/algemene-voorwaarden/, van VVP. Op verzoek kan u een schriftelijk exemplaar bekomen.
  3. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. VVP behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
  4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door VVP erkend.
  5. VVP garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
 3. Levering
  1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
  2. VVP zal bestellingen binnen maximaal 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
  3. Aan de leveringsplicht van VVP zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door VVP geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
  4. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
 4. Prijzen en betaling
  1. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
  2. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
  3. Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.
  4. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na bezorging van het goed of, in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van deze overeenkomst betreffende bescheiden.
  5. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden een gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling worden bedongen (tijdens de herroepingstermijn). Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de afnemer geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
  6. De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan VVP te melden. In geval van wanbetaling van de afnemer heeft VVP behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de afnemer gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 5. Zichttermijn / herroepingsrecht
  1. Bij de aankoop van producten heeft de afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de afnemer. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan VVP heeft teruggezonden, is de koop een feit.
  2. Tijdens deze termijn zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan VVP retourneren. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan uiterlijk op dag 14 na aflevering schriftelijk melding te maken bij VVP. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt VVP er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
  3. Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken.
  4. Het herroepingsrecht geldt niet voor:
   1. diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
   2. goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
   3. goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
   4. audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
   5. de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen
   6. de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de afnemer.
 6. Gegevensbeheer
  1. Indien u een bestelling plaatst bij VVP, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van VVP. VVP houdt zich aan de GDPR-Wetgeving; VVP zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
  2. VVP neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en passende veiligheidsmaatregelen voor elektronische betaling, in geval van een elektronische bestelling.
  3. VVP respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
  4. VVP maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
 7. Garantie en conformiteit
  1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
  2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
  3. De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer alvorens over te gaan tot terugzending aan VVP deze gebreken onmiddellijk en uiterlijk 2 maanden na levering schriftelijk te melden aan VVP. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
  4. Indien klachten van de afnemer door VVP gegrond worden bevonden, zal VVP naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van VVP en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van VVP) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van VVP gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van VVP voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
  5. VVP is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
  6. Deze garantie geldt niet indien:
   1. A) zolang de afnemer jegens VVP in gebreke is;
   2. B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
   3. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van VVP en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
   4. D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
 8. Aanbiedingen
  1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
  2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door de koper, behoudt VVP zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
  3. Mondelinge toezeggingen verbinden VVP slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
  4. Aanbiedingen van VVP gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
  5. VVP kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
  6. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
 9. Overeenkomst
  1. Een overeenkomst tussen VVP en een klant komt tot stand nadat een bestellingsopdracht door VVP op haalbaarheid is beoordeeld.
  2. VVP behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.
 10. Afbeeldingen en specificaties
  1. Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van VVP gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 11. Overmacht
  1. VVP is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
  2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van VVP alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
  3. VVP behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is VVP gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
  4. Indien VVP bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 12. Aansprakelijkheid
  1. VVP is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
 13. Eigendomsvoorbehoud
  1. Eigendom van alle door VVP aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij VVP zolang de afnemer de vorderingen van VVP uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van VVP wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten.
  2. De door VVP geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
  3. De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
  4. De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan VVP of een door VVP aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin VVP haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
  5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht VVP zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
  6. De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan VVP.
 14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
  1. Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.